Love for
Nakskov Sportsfiskerforening

§ 1.
FORENINGENS NAVN ER

NAKSKOV SPORTSFISKERFORENING.

§ 2.
FORMÅL.
At – give medlemmerne adgang til at udøve ferskvands og saltvandsfiskeri som sport.

At – vække interesse for ferskvands og saltvandsfiskeri både i og udenfor foreningen, samt ved jævnlige sammenkomster at drøfte de indvundne erfaringer.
At – værne og frede om ferskvands og saltvandsfiskeri og ophjælpe dette ved udsætning af yngel og yngeldygtige fisk.
At – virke for, at den lovbefalede fredning af fisk overholdes.

§ 3.
OPTAGELSE AF MEDLEMMER.
Medlemsantallet er ikke begrænset. Såfremt bestyrelsen skønner, at foreningens fiskevande ikke tillader yderligere tilgang af medlemmer, kan den i samråd med Lolland Kommune foreløbig standse optagelsen af medlemmer.

Som medlemmer af foreningen kan som regel optages enhver, som er fyldt 12 år og som ved det 18 år bliver seniormedlem.

Ved indmeldelse betales et indskud.

Årskontingentet, der fastsættes af generalforsamlingen, betales for et år ad gangen for perioden 1. feb. til 31. jan.
Senior over 67 år optages som medlemmer til samme kontingent som juniormedlemmer, men betaler fuld senior pris ved deltagelse i alle arrangementer.

Nakskov Sportsfiskerforening er demokratisk opbygget og alle medlemmer har stemme ret på foreningens generalforsamling mod forvisning af gyldigt medlemstegn.

Medlemmer skal være myndige for at kunne stemme i økonomiske transaktioner, eller være valgbare til bestyrelsen.

Dog har juniorformanden stemmeret ved foreningens bestyrelsesmøder.

Dagkort kan løses ved bestyrelsen samt ved byens grejforhandlere.

Seniormedlemmer må tage op til 3 unge under 12 år, og eller ens samlever m/k gratis med under fiskeri i Nakskov Indrefjord. Det betinges at fiskeriet forgård sammen. Disse kan ikke deltage i klubbens ture og arrangementer.

 Børn og unge under 12 år kan fiske gratis i Nakskov Indrefjord under opsyn af en voksen, fyldt 18 år.
Fiskeriet gælder kun for børn og unge under 12 år, og kun sammen med en voksen, fyldt 18 år.
Foreningens love og regler skal til en hver tid overholdes, ellers bortfalder aftalen.
Disse kan ikke deltage i foreningens arrangementer.

Foreningen kontaktes med navn, adresse og fødselsdag på den/de børn og unge og på den/de voksende,
herefter vil man modtage en tilladelse fra Nakskov Sportsfiskerforening til fiskeri i Nakskov Indrefjord.

§ 4.
BESTEMMELSER.
I foreningens fiskevande er det ikke tilladt at drive fiskeri med ruser, net, pilk, tank, eller lyster (ålejern), ligesom al ruskning er forbudt.
Under ålefiskeri på broerne i Nakskov Inderfjorden må der højest benyttes 2 snører.
Ingen slevfiskende redskaber må efterlades i Nakskov Inderfjorden.
Medlemmerne må selv holde justits.
Mindstemål for Aborre: 25 cm. – Gedder: 60 cm.(er fredet fra 15/3 – 30/4) – Havørred: 40 cm.
Fisk under de nævnet mål, skal straks genudsættes.

I Nakskov Inderfjorden må der højst hjemtages 10 stk. aborre pr. dag pr. person, hvoraf maksimalt 2 stk. aborre må være over 35 cm´s længde.
Al fiskeri i foreningens fiskevande der ikke fortages på sportsmæssig vis er forbudt.
Al fiskeri og sejlads fra båd og flydering i foreningens fiskevande er forbudt.

Ved fiskeri i foreningens fiskevande skal gyldigt medlemskort medbringes og forvises til foreningens kontrollører på forlangende.

Foreningens båd ”LAKSEN” kan kun lejes af foreningens medlemmer over 18 år.
Ved udlejning af ”LAKSEN” skal lejeren have deltaget i foreningens kurser i betjening af båden.
Båden må kun benyttes til sportsfiskeri, fiskeriet må kun foregå med stang.
Båden må kun lejes en dag af gangen, således skal båden altid ligge på dennes havneplads om natten.
Overtrædelse af § 4 kan medfører karantæne eller tab af brugsret og medlemsret.

Deltagelse i alle foreningens arrangementer sker på eget ansvar.

§ 5.
FORENINGENS LEDELSE.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer. Bestyrelsen og udvalgene repræsenterer foreningen i alle forhold og forbinder sammen ved fattede beslutninger eller handlinger i overensstemmelse med nærværende love under ansvar for generalforsamlingen, ligeså lovændringer.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år, og kan genvælges.
Formand og kassereren kan ikke afgå samtidig.
Ved den ordinære generalforsamling skal der afgå 2 af bestyrelsens medlemmer, og ved påfølgende års generalforsamling 3 medlemmer og så fremdeles, såfremt genvalg ikke finder sted.
Formand, kasserer og sekretær vælges direkte af generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.
Bestyrelsen skal føre følgende bøger:
En medlems protokol, en kassebog samt en forhandlings protokol.

§ 6.
SUPPLEANTER OG REVISORER.
På generalforsamlingen vælges blandt foreningens medlemmer 2 suppleanter og 1 revisor. Regnskabet skal afgives til revisor til revision senest 14 dage før den årlige generalforsamling afholdes og fremligge til eftersyn for medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7.
UDMÆRKELSES TEGN.
Udemærkelsestegn for største fisk, fastsættes og uddeles efter bestyrelsens skøn.
Fiskene skal være fanget i offentligt tilgængelige vande på Lolland Falster samt Møn, fisk fanget ved Put And Take fiskeri kan ikke tilmeldes.
Fisken skal indvejes efter foreningens regler, se mere under regler for årets største på foreningens hjemmeside.
Sidste frist for tilmelding af præmiefisk er den 31. december.

§ 8.
FORENINGS MØDER.
Bestyrelsen fastsætter tid og sted for afholdelse af foreningens møder, eventuelle fester og konkurrencer.

§ 9.
FORENINGENS FORMUE.
Foreningens kontante pengemidler skal, bortset fra den hos kassereren beroende nødvendige kassebeholdning, anbringes på bankkonto.
Kassebeholdningen må dog højst udgøre kr. 5000,00.
Den hos kassereren beroende nødvendige kassebeholdning fastsættes af bestyrelsen.
Udtræk kan kun ske ved check eller anvisning underskrevet af kassereren eller formand. Det er ethvert medlems pligt at påse, at denne lovs bestemmelse overholdes.

§ 10.
GENERALFORSAMLING.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal offentliggøres mindst 4 uger før den fastsatte dato i foreningens program, hjemmeside, eller i et lokalt dagblad.

På den ordinære generalforsamling, som afholdes i Marts. måned, skal følgende emner være på dagsordenen.
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Godkendelse af regnskabet.
4) Uddeling af præmier.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse.
7) Eventuelt.

§ 11.
FORENINGENS OPLØSNING.
Foreningens opløsning kan kun finde sted ved den ordinære generalforsamling, hvortil tre fjerdedele af medlemmerne skal være mødt. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Denne er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Vedtages foreningens opløsning, skal foreningens midler tilfalde Fonden til Fiskeriets Fremme, v/Danmarks Sportsfiskerforbund.

“Således vedtaget på Generalforsamlingen 10. marts 2023”
Opdateret d 12. marts 2023

TIL TOP